Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Zorg Gericht b.v. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70262276.

Definities
Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de zorg verstrekt, bijvoorbeeld een werkgever, cliënt of een wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.
Zorgverlener: de door Zorg Gericht ingeschakelde medewerker die de zorg aan de opdrachtgever verleent.

Artikel 1. Werkwijze
1.1 Zorg Gericht biedt aan de Opdrachtgever, zorg en diensten die in goed onderling overleg met de opdrachtgever zijn afgestemd op zijn/haar persoonlijke, lichamelijke en geestelijke situatie. Zorg Gericht houdt daarbij, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, rekening met de wensen van de opdrachtgever.
1.2 Alvorens Zorg Gericht met haar werkzaamheden feitelijk een aanvang zal maken, zal Zorg Gericht met de opdrachtgever gezamenlijk afspraken maken over de uitvoering van de zorg. Daarin wordt de aard en de omvang van de werkzaamheden, alsook de afspraken omtrent de uitvoering daarvan, nader besproken en vastgelegd.
1.3 De werkzaamheden worden door de zorgverleners verricht op een zorgvuldige, vraaggerichte, vakbekwame en verantwoorde wijze zoals dat, onder de gegeven omstandigheden van een geval, van een redelijk handelend hulpverlener, voortvloeiend uit de voor hem geldende professionele standaard, kan en mag worden verlangd. Bedoelde werkzaamheden voldoen derhalve aan de daartoe vastgestelde en vast te stellen kwaliteitseisen en/of regelgeving.
1.4 De mogelijkheid bestaat dat zich tussentijdse ontwikkelingen of gebeurtenissen voordoen die handelingen van zorgverlener noodzakelijk maken, die geen onderdeel uitmaken van de zorgvraag. Om dergelijke handelingen te verrichten is toestemming van Zorg Gericht nodig.

Artikel 2. Informatieplicht van de opdrachtgever en veilige werkomgeving
2.1 De opdrachtgever verstrekt aan Zorg Gericht, zowel gevraagd als ongevraagd, telkens en onverwijld alle relevante (medische) gegevens welke voor Zorg Gericht van belang zijn in verband met de correcte uitvoering van de aan haar verleende opdracht tot zorg-, en dienstverlening. De opdrachtgever staat voorts in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens die worden verstrekt ten behoeve van het zorg-, en dienstenplan. De opdrachtgever zal, daar waar noodzakelijk voor de goede vervulling van de werkzaamheden, redelijkerwijs zijn medewerking aan Zorg Gericht verlenen.
2.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de apparatuur en de materialen die aan de zorgverlener in verband met de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld,
deugdelijk en veilig zijn en technisch in goede staat van onderhoud verkeren. Indien deze niet aanwezig zijn dient dit expliciet aan Zorg Gericht door de opdrachtgever te worden medegedeeld, zodat Zorg Gericht hierover kan adviseren of materialen ter beschikking kan stellen. Daarnaast dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor de zorgverlener. De arbeidsomstandigheden bij de opdrachtgever dienen te voldoen aan de Arbo-eisen, conform de Arbowet. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de coördinatie binnenshuis van de werkzaamheden en het toezicht hierop. De opdrachtgever mag de zorgverlener geen werkzaamheden laat uitvoeren die te zwaar, belastend of gevaarlijk zijn.

Artikel 3. Urenverantwoording
3.1 Zorg Gericht verstrekt aan de zorgverlener een urenverantwoordingsformulier ter beschikking waarop de opdrachtgever de gewerkte uren ter goedkeuring schriftelijk ondertekend. 
3.2 Zorg Gericht houdt een planning bij waarin de gewerkte zorguren worden bijgehouden. De opdrachtgever kan Zorg Gericht benaderen om inzage te krijgen in deze uren en navraag te doen over het openstaande saldo aan toegekende zorguren.

Artikel 4. Persoonlijke levenssfeer, agressie, ongewenste intimiteiten en persoonlijke eigendommen
4.1 Zorg Gericht respecteert en beschermt de autonomie en de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt met respect behandeld. Uiteraard verwacht Zorg Gericht dat ook de zorgverlener door de opdrachtgever op dezelfde wijze worden behandeld.
4.2 Zorg Gericht hecht aan een strikte scheiding tussen werk en privé. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de zorgverlener die door Zorg Gericht aan de opdrachtgever voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter beschikking wordt gesteld, anders dan voor en ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst, te benaderen en/of met deze contacten te onderhouden.
4.3 Indien een zorgverlener van Zorg Gericht bij de uitoefening van de werkzaamheden onverhoopt te maken krijgt met discriminatie, ongewenste intimiteiten of agressie, is de betrokken zorgverlener van Zorg Gericht gerechtigd om onmiddellijk zijn werkzaamheden te staken. Dit laatste laat onverlet de plicht van de opdrachtgever tot onverminderde betaling van de overeengekomen werkzaamheden.
4.4 Zorg Gericht benadrukt geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor het door de opdrachtgever aan de zorgverleners in beheer geven van bankpassen en/of bijbehorende pincodes, contant geld of andere kostbaarheden. Wij adviseren de opdrachtgever hier te allen tijde zelf zorg voor te dragen en zorgvuldig met persoonlijke eigendommen om te gaan.
4.5 Indien de opdrachtgever niet in staat is zelf de
deur te openen, zal de opdrachtgever dit aan moeten geven bij Zorg Gericht. Er zal dan een sleutel aan diegenen, die door Zorg Gericht voor de uitvoering van deze overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, worden verstrekt middels een door Zorg Gericht opgestelde, en door de zorgverlener ondertekende sleutelverklaring. Zorg Gericht draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen indien de opdrachtgeverbesluit een deur onafgesloten te laten teneinde de zorgverlener toegang tot de woning te verstrekken. Dit geldt ook indien de opdrachtgever besluit om de zorgverlener, buiten medeweten van Zorg Gericht, een sleutel van de woning ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Privacy, dossier en geheimhoudingsplicht
5.1 Zorg Gericht richt een dossier van de opdrachtgever in. Daarin worden de voor de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke informatie en gegevens opgeslagen.
5.2 De persoons-, en zorggegevens van de opdrachtgever worden beheerd conform een door Zorg Gericht vastgesteld Privacyreglement, dat voldoet aan wettelijke vereisten. Voor zover noodzakelijk geeft de opdrachtgever hierbij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming tot verwerking van bedoelde gegevens.
5.3 Zorg Gericht en haar zorgverleners betrachten strikte geheimhouding omtrent alle zaken en gegevens welke de opdrachtgever betreffen en waarvan Zorg Gericht en haar zorgverleners weten of redelijkerwijs kunnen weten dat zij tot geheimhouding daarvan gehouden zijn. Aan derden worden geen inlichtingen over de opdrachtgever verstrekt, tenzij dat geschiedt met toestemming van de opdrachtgever of zijn wettelijk vertegenwoordiger, dan wel indien Zorg Gericht daartoe op grond van de wet gehouden is. Onder “derden” worden in dit verband niet verstaan personen die door Zorg Gericht rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst en de verstrekking noodzakelijk is in het kader van de te verrichten werkzaamheden.
5.4 De opdrachtgever heeft recht op inzage in en afschrift van de bescheiden in zijn dossier.

Artikel 6. Tarieven en verhindering opdrachtgever
6.1 Zorg Gericht hanteert een tarievenlijst per type dienstverlening met een tarief voor normale uren en een tarief voor uren in de avond/nacht, het weekend of op feestdagen. Indien van toepassing worden deze tarieven vermeerderd met btw. Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden (dienstverlening) die door Zorg Gericht aan de opdrachtgever wordt verstrekt.
6.2 Naast hetgeen hiervoor in de artikel 6.1 is vermeld, is Zorg Gericht gerechtigd om bij de opdrachtgever kosten in rekening te brengen, die door Zorg Gericht in redelijkheid ten behoeve van de opdrachtgeverzijn gemaakt. Als uitgangspunt zal ten aanzien van die kosten gelden dat Zorg Gericht op voorhand toestemming van de opdrachtgever zal vragen.
6.3 Indien en voor zover de opdrachtgever onverhoopt verhinderd is, waardoor de zorgverlener
van Zorg Gericht niet de overeengekomen werkzaamheden kan uitvoeren, dient de opdrachtgever zulks tenminste 48 uur van te voren telefonisch aan Zorg Gericht mee te delen. In geval van ontijdige afzegging, danwel indien het werkrooster binnen Zorg Gericht niet toelaat dat de werkzaamheden voor die dag op een andere dag/tijdstip kunnen worden ingehaald en uitgevoerd, is Zorg Gericht gerechtigd om de overeengekomen uren voor die dag waarop (voor risico van de opdrachtgever) niet kan worden gewerkt, onverminderd aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 Zorg Gericht is gerechtigd om jaarlijks, met ingang van een nieuw kalenderjaar, het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief te indexeren en aan te passen. Zorg Gericht zal de opdrachtgever daaromtrent tijdig (in december van het lopende kalenderjaar) en schriftelijk informeren.
6.6 Zorg Gericht is daarnaast gerechtigd om eventuele wijzigingen in de lonen van haar zorgverleners ten gevolge van CAO, verbindend voorschrift betreffende arbeidsvoorwaarden of overheidsmaatregel, danwel een wijziging van de sociale lasten of pensioenen, belastingen en/of andere kostprijsverhogende factoren, per onmiddellijk aan de opdrachtgever door te belasten door dienovereenkomstige aanpassing van het overeengekomen uurtarief.
6.7 Zorg Gericht zal wekelijks aan de opdrachtgever factureren de werkzaamheden die ten behoeve van de opdrachtgeverzijn verricht. De factuur van Zorg Gericht is ten behoeve van de opdrachtgever deugdelijk en inzichtelijk gespecificeerd op weeknummer, verrichting het gewerkte aantal uren en de eventuele overige kosten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de zorgverlener zijn aankomst-, en vertrektijden op juiste wijze registreert.
6.8 Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden. Machtiging tot automatische incasso verdient de voorkeur.
6.9 Een beroep door de opdrachtgever op aftrek of
schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
6.10 Reclames ten aanzien van een gespecificeerde factuur ontheffen de opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling, binnen de aangegeven termijn, van de overige posten op de nota.
6.11 Bij niet-tijdige betaling van een factuur is Zorg Gericht bevoegd om -onder dat daartoe ingebrekestelling vereist is- de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten. Tijdens opschorting als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever niet het recht om op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
6.12 In geval van wanbetaling is de opdrachtgever aan Zorg Gericht over het totaal openstaande  bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per kalendermaand per datum dat de factuur betaald had moeten zijn, tot de dag der algehele voldoening.
6.13 Na het verstrijken van het op de factuur vermelde betalingstermijn volgt een betalingsherinnering en ingebrekestelling. Binnen zeven dagen na de herinneringsdatum volgt een laatste waarschuwing tot betaling waarbij verhoging van de hoofdsom plaatsvindt met € 25,00 administratiekosten en de verschuldigde rente vanaf de factuurdatum. Indien betaling vervolgens niet alsnog binnen zeven werkdagen plaatsvindt, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. In dat geval is de opdrachtgever naast de hoofdsom, de administratiekosten en bedoelde rente tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,00. De gehoudenheid tot voldoening van laatstgenoemd bedrag volgt reeds uit het enkele feit van aanschrijving van de opdrachtgever door een derde incasseerder.

Artikel 7. Verzekeringen en schademeldingen
7.1 Zorg Gericht heeft adequate verzekeringen afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van Zorg Gericht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid of door de van Zorg Gericht wordt uitbetaald.
7.3 In geen geval is Zorg Gericht gehouden om aan de opdrachtgever enige andere schade te vergoeden dan zuivere vermogensschade. In geval van schade zal slechts tot uitkering worden overgegaan indien het gaat om een bedrag van meer dan € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) per gebeurtenis (eigen risico). Op de eventuele vergoeding van de schade wordt het eigen risico in mindering gebracht. Een claim van een opdrachtgever ter zake van schade moet binnen één maand na constatering van de schade schriftelijk bij Zorg Gericht zijn ingediend. Zorg Gericht stelt een schadeformulier ter beschikking aan de opdrachtgever waarop de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever kunnen worden vermeld in combinatie met het schadebedrag (indien bekend), de omschrijving van de gebeurtenis/schade en bewijsstukken zoals foto’s en bonnetjes.
7.4 Indien en voor zover in voorkomend geval door de verzekeraar -om welke reden ook- geen dekking wordt verleend, is de aansprakelijkheid van Zorg Gericht beperkt tot het bedrag van het in dat kalenderjaar aan de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, exclusief btw.

Artikel 8. Uitsluiten aansprakelijkheid
8.1 Zorg Gericht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan tijdens – of verband houdende met – de zorg en draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg door de zorgverlener. Zorg Gericht draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie, het toebedelen van taken en het toezicht op de werkzaamheden van de zorgverlener over aan de opdrachtgever. Zorg Gericht neemt enkel de verantwoordelijkheid inzake de bemiddeling tussen opdrachtgever en zorgverlener op zich.
8.2 Zorg Gericht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van hetgeen opdrachtgever en de zorgverlener onderling rechtstreeks overeenkomen.
8.3 Zorg Gericht levert naar beste weten haar diensten. Zorg Gericht erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheid in gegevens welke door de opdrachtgever zijn verstrekt, danwel door het opdrachtgever verstrekte adviezen.
8.4 Boetes kunnen nooit en te nimmer worden verhaald op Zorg Gericht of diens wettelijke partijen.
8.5 Zorg Gericht is binnen het kader van de overeengekomen activiteiten vrij in de wijze waarop zij deze verricht. Zorg Gericht is niet ondergeschikt aan de opdrachtgever en/of zorgverlener.

Artikel 9. Verbod aangaan arbeidsverhouding en opdrachtovereenkomst
9.1 Het is de opdrachtgever strikt verboden om binnen één jaar na beëindiging van deze overeenkomst, direct of indirect, met zorgverleners van Zorg Gericht die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, een arbeidsverhouding -van welke vorm of omvang ook dan wel een overeenkomst van opdracht aan te gaan. Eventuele afwijkingen hiervan zullen in een individuele opdrachtbevestiging met de opdrachtgever worden vastgelegd.
9.2 Bij overtreding van het in artikel 9.1. vermelde krijgt de opdrachtgever, zonder nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een opeisbare boete van € 250,00 per overtreding, te vermeerderen met € 250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van Zorg Gericht om in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming, alsmede om tot beëindiging van deze overeenkomst over te gaan.
9.3 Indien de zorgverlener die door Zorg Gericht aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld zelf aanbiedt om rechtstreeks, en zonder medeweten van Zorg Gericht, zij/haar diensten te verrichten, dan dient de opdrachtgever hier onverwijld melding van te maken bij Zorg Gericht.
9.4 Het is de opdrachtgever strikt verboden om aan diegenen die door Zorg Gericht voor de uitvoering van deze overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld geld en/of cadeaus, van welke omvang ook, te verstrekken.

Artikel 10. Behandeling van klachten
10.1 Indien de opdrachtgever een klacht heeft omtrent de uitvoering door Zorg Gericht van de onderhavige overeenkomst, zal de opdrachtgever die klacht zo spoedig mogelijk aan Zorg Gericht berichten. Na kennisname van die klacht zal Zorg Gericht zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in overleg treden, teneinde te bezien of gezamenlijk een bevredigende oplossing kan worden bereikt.
10.2 Indien blijkt dat dit laatste niet het geval is kan de opdrachtgever de betreffende klacht uiterlijk binnen 8 weken na de dag waarop de kwestie waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan, schriftelijk bij Zorg Gericht indienen. Deze klacht zal dan worden behandeld door een onafhankelijke Klachtencommissie. In die klacht moet duidelijk staan beschreven tegen wie de klacht zich richt en welke feiten omstandigheden aan die klacht ten grondslag worden gelegd.
10.3 Deze Klachtencommissie bestaat uit 3 leden, te weten één lid (niet werkzaam binnen Zorg Gericht) aan te wijzen door Zorg Gericht en één lid aan te wijzen door de opdrachtgever. De Klachtencommissie zal zelf een Voorzitter benoemen als derde lid, die bij voorkeur (tevens) jurist is. Het secretariaat van de klachtencommissie zal worden gevoerd door Zorg Gericht.
10.4 Nadat de klacht schriftelijk is ingediend zal de Klachtencommissie een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever toezenden en zorgdragen voor doorzending aan Zorg Gericht en aan diegene tegen wie de klacht zich richt. Daarnaast zal een mondelinge behandeling worden gelast welke uiterlijk binnen 25 werkdagen na indiening van de klacht zal plaatsvinden. De opdrachtgever en beklaagde c.q. Zorg Gericht worden in de gelegenheid gesteld om hun standpunten over en weer toe te lichten. Beide partijen kunnen zich daarbij laten bijstaan door derden.
10.5 Zorg Gericht en de opdrachtgever verstrekken aan de Klachtencommissie alle voor de behandeling van de klacht relevante informatie. Voor het verstrekken door Zorg Gericht aan de Klachtencommissie van medische informatie omtrent de opdrachtgever, dient laatstgenoemde expliciet toestemming te geven.
10.6 De Klachtencommissie regelt haar eigen besluitvormingsprocedure. Binnen twee weken na de mondelinge behandeling zal de Klachtencommissie schriftelijk uitspraak doen. Deze beslissing heeft de status van advies aan Zorg Gericht.
10.7 Indien een klacht gegrond wordt geacht zal Zorg Gericht -met in achtneming van het advies van de Klachtencommissie gemotiveerd en schriftelijk binnen 14 dagen haar standpunt terzake aan de opdrachtgever kenbaar maken en aangeven of, en zo ja welke, maatregelen worden genomen.
10.8 De leden van de Klachtencommissie betrachten strikte geheimhouding ter zake van alle informatie en gegevens die hen bij de uitoefening van hun taak ter beschikking worden gesteld.
10.9 Het bovenstaande laat onverlet dat de opdrachtgever steeds de mogelijkheid heeft om zich tot de Burgerlijke Rechter te wenden.